Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny dodávky společnosti, platí ve verzi a od data uvedeného v záhlaví. VOP upravují a doplňují obecně platné zákonné podmínky dodávek.

VOP mohou být upraveny dohodou stran, textem nabídky nebo smlouvou. Podáním objednávky, případně uzavřením smlouvy, Objednatel stvrzuje, že se s VOP seznámil a že s nimi souhlasí. Společnost IMA si vyhrazuje právo VOP změnit bez předchozího upozornění.

Společnost IMA dodává za těchto standardních podmínek:

Obecně:

 • Platnost nabídky je 30 dní od data jejího vyhotovení.
 • Vzhledem k nestabilitě globálního trhu může dojít ke změnám aktuálních dodavatelských cen.
 • Místem plnění je sídlo dodavatele IMA s.r.o. Praha.
 • Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení.

Záruka:

 • Záruční doba je 24 měsíců od data zdanitelného plnění.

Záruka na komponenty:

 • Záruka se vztahuje na dodané HW / SW komponenty a na jejich funkčnost pouze, pokud byly použity v souladu s uživatelskou dokumentací.

Záruka na kompletní systém:

 • Záruka platí pouzena systém dodaný, instalovaný a oživený společností IMA nebo certifikovaným partnerem dle smlouvy, není-li písemně dohodnuto jinak.
 • Záruka na systém a dodané prvky je podmíněna použitím dodavatelem dodaných nebo dodavatelem otestovaných a písemně schválených komponent.

Záruční servis:

 • Pro HW komponenty výměnným způsobem v sídle dodavatele IMA s.r.o. Praha.
 • SW komponenty opravuje a udržuje IMA po dobu záruky dálkovým přístupem v místě instalace.
 • Pokud Objednatel dálkový přístup nezajistí, je povinen i v záruční době hradit náklady spojené se záruční opravou v místě instalace.
 • Záruční podmínky pro komponenty třetích stran se beze změny přenášejí do podmínek dodávky IMA.

Cenotvorba:

 • Cena dodávky komponent i systémů je tvořena s podmínkou závěrečné fakturace při předání do záručního provozu, u dodávek systémů s trváním delším než dva měsíce nebo etapovým plněním je tvořena s předpokladem fakturací dílčích plnění.
 • Do uhrazení smluvené ceny zůstává dodávka majetkem IMAs.r.o.

Předání dodávek:

 • Ukončení dodávky či její části se stvrzuje předávacím protokolem.
 • Pokud není zástupce Objednatele přítomen, zašle Zhotovitel předávací protokol elektronicky k potvrzení.
 • V případě, že Objednatel do konce následujícího pracovního dne nereaguje, považuje se dodávka za předanou.
 • V rámci prvního měsíce záruky poskytuje IMA v ceně dodávky jednoměsíční zkušební provoz, během kterého pomáhá Objednateli formou konzultací se zavedením provozu, nastavením parametrů a osvojením si systému.
 • Standardně IMA specifikuje tyto fakturační milníky: dodávku projektové dokumentace,dodávku HW, instalaci + oživení včetně instalace SW, předání dodávky (= zdanitelné plnění azahájení záručního provozu).